Nghiên cứu sinh khóa 2006: gồm 08 NCS

2006_le_thi_bich_thuy
Lê Thị Bích Thủy
2006_ng_dang_ton
Nguyễn Đăng Tôn
2006_ng_thi_nguyet
Nguyễn Thị Nguyệt
2006_nguyen_ba_huu
Nguyễn Bá Hữu
2006_nguyen_the_trang
Nguyễn Thế Trang
2006_nguyen_van_anh
Nguyễn Vân Anh
2006_pham_thi_hang
Phạm Thị Hằng
2006_doan_thanh_huong
Đoàn T Thanh Hương