TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa

  • Chức vụ: Trưởng phòng, Nghiên cứu viên
  • Điện thoại: 024 3756 2000
  • Email: kieuthiquynhhoa@ gmail.com | ktquynhhoa@ibt.ac.vn