Công trình khoa học

Các đề tài đã và đang thực hiện

 Trong 18 năm qua, phòng đã thực hiện các nhiệm vụ được giao và thu được nhiều kết quả có giá trị cả về khoa học và thực tiễn, tham gia 15 đề tài nghiên cứu khoa học trong chương trình cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp tỉnh và hàng chục hợp đồng triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất.

 Đề tài cấp Nhà nước

 • “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất hoạt hoá bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong một số ngành công nghiệp và xử lý môi trường”, đề tài độc lập cấp Nhà nước, thời gian thực hiện 2008-2010, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền. Đề tài đang trong quá trình thực hiện.
 •  “Đa dạng vi sinh vật hữu ích trong môi trường sinh thái biển ven đảo Cát Bà bằng phương pháp hiện đại”, đề tài cơ bản cấp Nhà nước, thời gian thực hiện 2006-2008, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền. 
 • “Nghiên cứu khả năng chống chịu kim loại nặng ở mức độ di truyền trên vi khuẩn KSF nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải làng nghề cơ khí và công nghiệp nặng”, đề tài cơ bản cấp Nhà nước, thời gian thực hiện 2006-2008, chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Phương Nga.
 • “Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật tạo chất hoạt tính sinh học phân lập từ một số vịnh biển của Việt Nam”, đề tài cơ bản cấp Nhà nước 61.15.04, thời gian thực hiện 2004-2005, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền. 
 • “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh để khắc phục ô nhiễm hữu cơ ở môi trường ven biển”, đề tài nhánh cấp nhà nước, mã số KC-09-07, thời gian thực hiện 2001-2004, chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 • “Nghiên cứu sự đa dạng vi sinh vật trong nước biển và hương hướng sử dụng”, mã số 6.2.2701, thời gian thực hiện 2000-2001, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 • “Nghiên cứu vi sinh vật công nghiệp và xử lý môi trường”, mã số KT-04-6.2.7, thời gian thực hiện 1998-1999, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •  “Khu hệ vi sinh vật trong giếng khoan dầu khí ven biển và đảo ven bờ”, đề tài khoa học cơ bản mã số KT-04-6.2.7, thời gian thực hiện 1996 – 1997, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •     “Nghiên cứu vi khuẩn KSF chịu nhiệt trong các giếng khoan dầu khí Việt Nam”, đề tài khoa học cơ bản KT-04-5.1.9, thời gian thực hiện 1993-1995, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •   “Nghiên cứu phụ gia cho dầu mỡ bảo quản”, mã số KC.06.15, thời gian thực hiện 1992-1995, chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •   “Sinh tổng hợp polysaccharit chịu nhiệt từ nguồn nguyên liệu trong nước” thuộc chương trình “Hoá dầu và vật liệu hoá chất”, mã số KC-06-14, thời gian thực hiện 1992-1995, chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •   “Sinh tổng hợp Biovis-2 làm phụ gia cho dung dịch khoan khai thác dầu khí”, hợp đồng triển khai khoa học công nghệ do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quản lý 08-91/HĐ-KHCN, qui mô pilot vi sinh, thời gian thực hiện 1991 – 1992, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lý Kim Bảng.
 •   “Nghiên cứu ăn mòn kim loại do vi sinh vật gây ra trong môi trường nước ở Việt Nam và biện pháp phòng chống”, thuộc chương trình nhiệt đới 48D-01-04, thời gian thực hiện 1986-1990, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lý Kim Bảng.
 •   “Phụ gia diệt khuẩn cho nhiên liệu TC1”, mã số 14A-02-05 thuộc chương trình “Nâng cao hiệu quả sử dụng xăng, dầu mỡ ở điều kiện Việt Nam”, thời gian thực hiện 1985-1990, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lại Thuý Hiền.
 •   “Vi sinh vật phục vụ khai thác, chế biến, sử dụng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ”, thuộc chương trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ dầu khí 22A-04-05, thời gian thực hiện 1986-1991, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lý Kim Bảng.

Xem tiếp...