Ts. Đỗ Văn Thu

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Do Van Thu34 Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: dovanthu_ibt@yahoo.com ; dvthu@ibt.ac.vn
Địa chỉ: P 606 Nhà B4