Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Nghiên cứu chuyên sâu với mục đích tìm hiểu về cơ chế sinh học và bệnh học, biểu hiện gene và protein trong các dòng tế bào và tạo các mô hình thử nghiệm các phương pháp điều trị/các hoạt chất mới;

  2. Nghiên cứu triển khai thử nghiệm ứng dụng các sản phẩm tế bào gốc;

  3. Xây dựng ngân hàng tế bào phục vụ nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc

  4. Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao về nuôi cấy, lưu giữ, nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc;

  5. Hợp tác trong và ngoài nước với các trường đại học, viện nghiên cứu và các bệnh viện về nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen;
  6. Công bố các công trình liên quan đến nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc và liệu pháp gen trên các tạp chí trong nước và quốc tế.