Thành viên cũ

  1. GS.TSKH. Đái Duy Ban. Nghiên cứu viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng. Đã nghỉ hưu
  2. Hoàng Trọng Ngọc, Đã nghỉ hưu
  3. Lưu Thúy Liên. Đã nghỉ hưu