Sản phẩm dịch vụ

Thiết lập các phương pháp chuẩn để đo hoạt tính enzyme nhằm phát hiện sự có mặt của enzyme và đo hoạt tính enzyme trong các sản phẩm thương mại bao gồm thức ăn, thức ăn chăn nuôi, thuốc và mỹ phẩm.

Tạo ra các chủng vi sinh vật tái tổ hợp và biến đổi gene cho nghiên cứu và sản xuất
Nhận dạng đột biến gene và các cơ thể sinh vật.
DSCN1179