Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu về enzyme/protein

  • Nghiên cứu các enzyme/protein tự nhiên và tái tổ hợp từ các nguồn vi sinh vật, thực vật và động vật sử dụng cho các ngành công nghiệp chế biến, y dược, công nghiệp thực phẩm/thức ăn gia súc, mỹ phẩm.
  •  Tách chiết, tinh sạch, xác định tính chất và sản xuất các enzyme từ thực vật, động vật và vi sinh vật để ứng dụng trong công nghệ sinh học, y dược, lương thực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mỹ phẩm: lipase, protease, lactase, cephalosporin acylase, streptokinase, lumbrokinase, mannanase, cellulase, P450s, papain.
  • Nhân dòng, đọc trình tự, biểu hiện cao và cải biến các enzyme vi sinh vật sử dụng trong các ngành công nghiệp và y dược bao gồm lipase, esterase, protease, cellulase, lactase, streptokinase.

Phân tích DNA

  • Nghiên cứu tính đa hình và các QTL ở động vật và hỏng gene ở người sử dụng các chỉ thị phân tử bao gồm RAPD, RFLP, AFLP, microsatellite, SNP, real-time PCR, đọc trình tự.
  • Đánh giá tính đa hình ở động vật và thực vật nuôi trồng trong ngành thủy sản sử dụng các chỉ thị phân tử.
  • Nghiên cứu các QTL ở động vật nhằm chọn giống động vật với năng suất cao, chất lượng thịt tốt và có khả năng chống chịu bệnh tật. Nghiên cứu hỏng hóc gene ở người do phơi nhiễm hóa chất: CYP1B1, AHR, SRD5A1, G6PD, Duchene Muscular Dystrophy (DMD), Becker Muscular Dystrophy (BMD), Spinal Muscular Atrophy (SMA), Survial Motor Neutron, Apoptosis Inhibitory Protein (NAIP).