Lĩnh vực nghiên cứu

  • Lập bản đồ tính trạng và phát triển chỉ thị di truyền phân tử hỗ trợ công tác chọn giống vật nuôi;
  • Đánh giá đa dạng di truyền động vậtNghiên cứu tạo động vật chuyển gen;
  • Phát  triển các kỹ thuật phân tích dựa trên tương tác đặc hiệu sinh học ứng dụng môi trường, y tế;
  • Đào tạo cán bộ về lĩnh vực Công nghệ gen động vật.