Lĩnh vực nghiên cứu

Chẩn đoán bệnh

  • Nghiên cứu cơ chế phân tử của các bệnh di truyền (SNPs, mtDNA, Y-chromosome...)
  • Xây dựng các quy trình chẩn đoán cho các bệnh di truyền.

Genomics/Metagenomics

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gen của động vật, thực vật, nấm và vi sinh vật.
  • Nghiên cứu đa dạng di truyền sử dụng công cụ metagenomics.

Cơ chế phân tử

  • Nghiên cứu vai trò của aryl hydrocarbon receptor (Ahr) trên người bị nhiễm dioxin.
  • Nghiên cứu cơ chế của các hoạt chất nguồn gốc từ thực vật có tác dụng kháng viêm và ung thư.