Công trình khoa học

(Các công trình tiêu biểu đã công bố quốc tế từ năm 2013 - 2018)

 1. Nguyen NT, Hanieh H, Nakahama T, Kishimoto T. The roles of aryl hydrocarbon receptor in immune responses. Int Immunol. 2013 Jun;25(6):335-43. doi: 10.1093/intimm/dxt011. Epub 2013 Apr 11.

2. Nakahama T, Hanieh H, Nguyen NT, Chinen I, Ripley B, Millrine D, Lee S, Nyati KK, Dubey PK, Chowdhury K, Kawahara Y, Kishimoto T. Aryl hydrocarbon receptor-mediated induction of the microRNA-132/212 cluster promotes interleukin-17-producing T-helper cell differentiation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jul 110(29):11964-9. doi: 10.1073/pnas.1311087110. Epub 2013 Jul 1.

3. Nguyen NT, Nakahama T, Kishimoto T. Aryl hydrocarbon receptor and experimental autoimmune arthritis. Semin Immunopathol. 2013 Nov;35(6):637-44. doi: 10.1007/s00281-013-0392-6. Epub 2013 Aug 27.

4. Lo Thi Mai Thu, Le Van Son, Chu Hoang Ha, and Chu Hoang Mau (2014) Development of RNAi-Based Vector Aims at Creating Antiviral Soybean Plants in Vietnam, International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 4, No. 3, May 2014

5. Lo Thanh Son, Le Van Son, Nguyen Vu Thanh Thanh, and Chu Hoang Mau (2014) Cloning and Designing Vector Carrying GmEXP1 Gene Isolated from Local Soybean Cultivar Sonla, Vietnam, International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB) 4(3): 191.

6. Harshavardhan VT, Van Son L, Seiler C, Junker A, Weigelt-Fischer K, Klukas C, Altmann T, Sreenivasulu N, Bäumlein H, Kuhlmann M (2014) AtRD22 and AtUSPL1, members of the plant-specific BURP domain family involved in Arabidopsis thaliana drought tolerance. PLoS One 9(10):e110065. doi:10.1371/journal.pone.0110065.

7. Duong Le Thi Thuy, Phuc Pham Van, Lua Dang Thi Minh, Huyen La Thi, Anh Tu Thi, Huan Le Quang. (2014). Using the DNA-chitosan complex as vaccine nanoparticle in cancer. Global Science Research Journals Vol.2(5): 092-097.

8. Chinen I, Nakahama T, Kimura A, Nguyen NT, Takemori H, Kumagai A, Kayama H, Takeda K, Lee S, Hanieh H, Ripley B, Millrine D, Dubey PK, Nyati KK, Fujii-Kuriyama Y, Chowdhury K, Kishimoto T. (2014) The aryl hydrocarbon receptor/microRNA-212/132 axis in T cells regulates IL-10 production to maintain intestinal homeostasis. Int Immunol. 2015 Aug;27(8):405-15. doi: 10.1093/intimm/dxv015. Epub 2015 Apr 10.

9. Son Van Le, Duc Hoang Le, Huong Thi Hoang, Ha Hoang, Nam Trung Nguyen, Ha Hoang Chu (2014) Characterization of rubella virus genes among pregnant women in northern Vietnam, 2011-2013, Journal of Medical Virology 87(2): 338-343. DOI: 10.1002/jmv.24049.

10. Nam Trung Nguyen, Taisuke Nakahama, Duc Hoang Le, Van Son Le, Hoang Ha Chu, Tadamitsu Kishimoto (2014) Aryl hydrocarbon receptor and kynurenine: recent advances in autoimmune disease research, Frontiers in Immunology 5:551. DOI:10.3389/fimmu.2014.00551.

11. Thanh Son Lo, Hoang Duc Le, Vu Thanh Thanh Nguyen, Hoang Ha Chu, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2015) Overexpression of a soybean expansin gene, GmEXP1, improves drought tolerance in transgenic tobacco, Turkish Journal of Botany 39(6):988- 995. doi:10.3906/bot-1502-40

12. Duong Thi Thuy Le, Lua Thi Minh Dang, Nhung Thi My Hoang, Huyen Thi La, Huyen Thi Minh Nguyen, and Huan Quang Le. (2015). Anti-tumor activity of docetaxel PLGA-PEG nanoparticles with a novel anti-HER2 scFv. Journal of Nanomedicine and Nanotechnology 6: 267. DOI: 10.4172/2157-7439.1000267.

13. Quyet Nguyen Ngọc, Huan Le Quang, Nhung Hoang Thi My, Duong Le Thi Thuy. (2015). Honokiol loaded PLGA nanoparticles with modified surface by chitosan. Indian Journal of Applied Research Vol.5(2). DOI: 10.15373/2249555X.

14. Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau (2015). Cloning and Overexpression of GmDREB2 Gene from a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety. Braz. Arch. Biol. Technol. Vol.58, n.5: pp. 651-657, September-October 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132015050170.

15. Nguyen NT, Nakahama T, Nguyen CH,Tran TT, Le VS, Chu HH, Kishimoto T (2015) Aryl hydrocarbon receptor antagonism and its role in rheumatoid arthritis Journal of Experimental Pharmacology 7: 29–35. https://doi.org/10.2147/JEP.S63549

16. Bastian Hatesuer, Hang Thi Thu Hoang, Peggy Riese, Stephanie Trittel, Ingo Gerhauser, Husni Elbahesh, Robert Geffers, Esther Wilk, Klaus Schughart (2016) Mice with a deletion of the interferon regulatory factor Irf3 and Irf7 genes show an altered IFN pathway activation and neutrophil dominated inflammation host response after influenza A infection. J Innate Immun 9 (2), 145-161

17. Thi Thuy Duong Le, Thu Hong Pham, Trong Nghia Nguyen, Thi Hong Giang Ngo, Thi My Nhung Hoang and Quang Huan Le. (2016). Evaluation of anti-HER2 scFv-conjugated PLGA-PEG nanoparticles on 3D tumor spheroids of BT474 and HCT116 cancer cells. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. and Nanotechnol. 7(2): 025004. doi:10.1088/2043-6262/7/2/025004

18. Thi Thuy Duong Le, Phuong Thu Ha, Thi Hai Yen Tran, Dac Tu Nguyen, Hoai Nam Nguyen, Van Khanh Bui, My Nhung Hoang. (2016). In vitro evaluation of Aurora kinase inhibitor - VX680 - in formulation of PLA-TPGS nanoparticles. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. and Nanotechnol. 7(2): 025010. doi:10.1088/2043-6262/7/2/025010.

19. Ho Manh Tuong, Tran Thi Truong, Tran Thi Phuong Lien, Chu Hoang Ha, Le Van Son (2016) Analysis of Powdery Mildew Resistant Characteristic and Genetic Relationship of Cultivated Soybean, Glycine max, in Vietnam for Parental Selection, IJBBB 6(3): 105-113.

20. Lo Thi Mai Thu, Vi Thi Xuan Thuy, Le Hoang Duc, Le Van Son, Chu Hoang Ha, Chu Hoang Mau (2016) RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco, Crop breeding and applied biotechnology 16(3):213-218. DOI: 10.1590/198470332016v16n3a32.

21. Thi Xuan Thuy Vi, Hoang Duc Le, Vu Thanh Thanh Nguyen, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2016) Expression of ZmDEF1 gene and experiment the alpha-amylase inhibitory activity from maize weevils of recombinant defensin, Turkish Journal of Biology (In Press) DOI: 10.3906/biy-1512-64

22. Dao Duc Thien, Trinh Thi Thuy, Nguyen Quoc Huy, Hoang Van Thuy, Le Thi Thuy Duong, and Nguyen Thanh Tam (2017). Cytotoxic alkaloids from Stephania dielsiana. Chemistry of Natural Compounds. Printing.

23. Chi Hung Nguyen, Taisuke Nakahama, Truong Tien Dang, Hoang Ha Chu, Luong Van Hoang, Tadamitsu Kishimoto & Nam Trung Nguyen (2017) Expression of aryl hydrocarbon receptor, inflammatory cytokines, and incidence of rheumatoid arthritis in Vietnamese dioxin-exposed people. Journal of Immunotoxicology, 14:1, 196-203, DOI: 10.1080/1547691X.2017.1377323

24. Thi Xuan Thuy Vi, Hoang Duc Le, Vu Thanh Thanh Nguyen, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2017) Expression of the ZmDEF1 gene and α-amylase inhibitory activity of recombinant defensin against maize weevils. Turkish Journal of Biology 41: 98-104.

25. Hoang Thi Thao, Nguyen Thi Ngoc Lan, Ho Manh Tuong, Nguyen Vu Thanh Thanh, Le Van Son, Chu Hoang Mau (2017) Expression analysis of recombinant Vigna radiata plant defensin 1 protein in transgenic tobacco plants. Journal of Applied Biology & Biotechnology 5 (01): 070-075.

(Các công trình tiêu biểu đã công bố trong nước từ năm 2013 - 2018)

1. Bùi Thị Thu Hương, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hạnh Hoa (2014) Đánh giá độ bội thể và sự sai khác di truyền bằng chỉ thị RAPD của con lai lan huệ và dòng bố mẹ. Tạp chí sinh học 36(2): 225-231.

2. Vì Thị Xuân Thủy, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu (2014) Tách dòng gen Cystatin II phân lập từ một số mẫu ngô địa phương Việt Nam. Tạp chí sinh học 36(1): 110-117.

3. Bùi Thị Hà, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Phú Hiệp, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu (2015) Tách dòng phân tử và thiết kế vector chuyển gen DAT phân lập từ cây dừa (Catharanthus roseus (L.) G. Don). Tạp chí sinh học. 37(2): 236-243.

4. Lê Thị Hồng Trang, Trần Thị Thanh Vân, Hồ Mạnh Tường, Phạm Thanh Tùng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Mậu (2016) Đặc điểm của gen GmCHI phân lập từ một số giống đậu tương khác nhau về hàm lượng Isoflavone. Tạp chí Sinh học. 38(2): 236-242.

5. Phạm Thị Thanh Nhàn, Lê Hoàng Đức, Nguyễn Thị Thu Ngà, Lê Trần Bình (2016) Tách dòng phân tử mang đoạn gen B hoạt hóa sinh tổng hợp Anthocyanin ở cây ngô nếp địa phương (Zea mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk). Tạp chí Công nghệ sinh học. 14(1): 97-103.

6. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hùng Chí, Hoàng Thị Thu Hằng, Vũ Huyền Trang, Chu Hoàng Hà, Nguyễn Trung Nam (2017) Tách dòng sáu gen khung virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm bằng kỹ thuật di truyền ngược. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội. 33(1S): 159-167.

7. Đoàn Thị Thùy Linh, Trần Thị Trường, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn (2017) Đa dạng di truyền của các giống đậu tương có đặc tính kháng bệnh phấn trắng khác nhau bằng chỉ thị SSR. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội. 33(1S): 337-343.

8. Le Hoang Duc, Pham Thanh Tung, Nguyen Trung Nam, Chu Hoang Ha, Le Xuan Tham, Le Van Son (2017) Study on inspection of the putative hybrids between track-lacking wild male gaur (Bos gaurus) and domestic female cow (Bos taurus) in Phuoc Binh national park, Vietnam. Tạp chí Công nghệ sinh học. 15(4): 1-8.