ThS. Trần Xuân Khôi

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Khoi Tran Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: trankhoi@ibt.ac.vn ; 
Địa chỉ: P 607 Nhà B4