Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các quá trình trao đổi chất thực vật.
 • Xây dựng và triển khai công nghệ sản xuất và sử dụng các chế phẩm có hoạt tính sinh học từ thực vật: DNA, protein, enzyme và các chất ức chế, các chất thứ cấp. Nghiên cứu áp dụng chúng trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y dược và bảo vệ môi trường.
 • Triển khai và áp dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học vào nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật, nhận dạng và chọn, tạo giống có nguồn gen quý.
 • Tham gia công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh hóa thực vật và công nghệ.

Trong giai đoạn từ 2005 đến nay, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phòng Sinh hóa thực vật được mở rộng, đối tượng nghiên cứu không chỉ là thực vật, mà còn bao gồm cả động vật và vi sinh vật. Các hướng nghiên cứu chính của phòng hiện nay bao gồm:

 • Hóa sinh học các protein/enzymes và các chất có hoạt tính sinh học.
 • Khai thác các enzyme/protein tự nhiên và tái tổ hợp có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật và động vật.
 • Nghiên cứu ứng dụng enzyme Cytochrome P450.
 • Tổn thương oxi hóa ở vi khuẩn Streptococci
 • Biofilms: các mô hình nghiên cứu và ứng dụng
 • Nghiên cứu tác dụng của các chất có hoạt tính sinh học trên các mô hình viêm trong in vitro và in vivo (đặc biệt là các mô hình gây viêm trên chuột bằng LPS (gây nội độc tố) và nhiễm khuẩn huyết (CASP- Colon Ascendens Stent Peritonitis).
 • Nghiên cứu phát triển các chế phẩm thuốc