Lĩnh vực nghiên cứu

  • Proteomics: (1) Nghiên cứu phân tích hệ protein huyết thanh, các mô bệnh và hệ phospho/glycoproteome; (2) Tìm kiếm các chỉ thị sinh học (marker proteins) có tiềm năng ứng dụng trong chuẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh.
  • Drug discovery: (1) Nghiên cứu thu thập các protein/peptide có hoạt tính sinh học quý từ tự nhiên như conotoxins, immunotoxins; (2) Sản xuất bằng kỹ thuật sinh học phân tử các protein/peptide quý này trong pháp triển thuốc.
  • Nano-biotechnology: (1) Tổng hợp các vật liệu nano sinh học mới; (2) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong proteomics, vận chuyển thuốc và theo dõi đánh dấu tế bào.