Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm; Công văn số 2595/VHL-TCCB ngày 21/12/2017 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017. Viện Công nghệ sinh học thông báo thi tuyển viên chức năm 2017 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

Đối tượng dự thi: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

Điều kiện dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

-   Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi (nghiên cứu viên). Bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên và bằng tốt nghiệp thạc sĩ đạt loại khá trở lên đúng chuyên ngành đào tạo: sinh học, công nghệ sinh học và các chuyên ngành khác liên quan (đã có bằng). Trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên.

-   Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

-   Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

-   Có ít nhất 3,5 năm công tác trong lĩnh vực dự tuyển (tính đến 30/10/2014) và tối thiểu có 02 công trình đã được công bố trên các tạp chí quốc gia/quốc tế trong lĩnh vực dự tuyển.

Xem chi tiết tại đây!