Tuyển sinh sau đại học bậc tiến sỹ

(03/06/2009)

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ.

Năm 2009, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển nghiên cứu sinh 6 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ sau:

- Vi sinh vật học                                   Mã số: 62 42 40 01

- Lý sinh học                                        Mã số: 62 42 30 10

- Hóa sinh học                                      Mã số: 62 42 30 15

- Sinh lý học thực vật                            Mã số: 62 42 30 05

- Sinh lý học người và động vật              Mã số: 62 42 30 01

- Di truyền học                                     Mã số: 62 42 70 01

Download thông tin  pdf tuyensinh2009