Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số: 60 42 30 15

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo streptokinase tái tổ hợp

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Diệp

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dao, PGS. TS. Quyền Đình Thi.

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số 62 42 40 01

Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật và một số gen liên quan đến khả năng phân hủy 2,4,5-T và dioxin trong đất nhiễm chất độc hóa học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Hữu

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà 2. PGS. TS. Nông Văn Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...