Sản phẩm - Dịch vụ

  • Các mô hình công nghệ xử lý các loại chất thải (rác thải sinh hoạt, phế thải rắn trong chăn nuôi, giết mổ…) nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản...
  • Một số công nghệ xử lý các chất hữu cơ vòng thơm, POP, kim loại nặng…
  • Phân tích, đánh giá các loại chất thải, nước thải nhiễm kim loại nặng, các hợp chất gây ung thư và tiền ung thư tiềm tàng.