Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật học phân tử.
  • Triển khai các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ sức khỏe con người.
  • Tham gia công tác đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nêu trên.