Lĩnh vực nghiên cứu

Kháng thể đơn dòng:

  • Thực hiện lai tế bào lympho B đã mẫn cảm kháng nguyên mong muốn với tế bào myeloma để có các tế bào lai hybrid sản sinh kháng thể đơn dòng.
  • Tiến hành qui trình tách dòng và nhân lượng lớn các dòng tế bào sinh kháng thể đơn dòng mong muốn.
  • Tinh sạch kháng thể đơn dòng và cộng hợp với chất nhũ vàng gold colloid để tạo vật liệu chế que thử nhanh

Nuôi cấy in vitro tế bào động vật

  • Nhân nuôi, duy trì và lưu giữ 42 dòng tế bào động vật khác nhau để phục vụ cho nhiều nghiên cứu khác nhau
  • Thực hiện các phép thử nghiệm sinh học gồm phép thử độc tính (cytotoxic assay), phép thử xác định khả năng kích hoạt enzyme quinone reductase (QR assay), phép thử xác định khả năng ức chế enzyme aromatase  (Aromatase assay), phép thử xác định khả năng cảm ứng enzyme caspase-3, phép thử biệt hoá tế bào ung thư v.v.
  • Nghiên cứu ung thư học (cancer biology) và cơ chế tác động của hoạt chất bằng kĩ thuật microarray
  • Thực hiện gây u thực nghiệm trên động vật
  • Bước đầu nghiên cứu biểu hiện gen trong tế bào động vật

Tế bào gốc (stem cell)

  • Nghiên cứu biệt hoá định hướng tế bào gốc thành tế bào sản sinh insulin