TS. Lã Thị Huyền

Trưởng phòng

Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0982141298

Địa chỉ:Phòng 406, 407, 707 nhà B4, Viện Công Nghệ Sinh Học, số 18 Hoàng Quốc Việt
lathihuyen

Email:  lthuyen@ibt.ac.vn