Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 10/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công văn số 06-VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, Công văn số 1063/VHL-TCCBKT ngày 13/5/2024 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I/. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1. Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
2. Điều kiện dự tuyển: phải có đủ các điều kiện sau đây
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03;
- Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT_BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có trình độ đại học đúng chuyên ngành;
- Và các điều kiện riêng như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Mã số, mã ngạch  Số lượng  Điều kiện 
 1  Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học, ưu tiên người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về di truyền phân tử, nghiên cứu hệ gen, vi sinh vật, thực vật, tin sinh học ứng dụng trong phân tích dữ liệu Genome, có ít nhất 3 công trình công bố quốc tế.
 2  Nghiên cứu viên Trạm thực nghiệm sinh học Tam Đảo  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh học, Sinh học thực nghiệm, ưu tiên người có kinh nghiệm trên 3 năm về kỹ thuật vườn ươm, có ít nhất 01 công trình công bố quốc tế, đã tham gia thực hiện đề tài cấp bộ (nhà nước) về lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng bằng công nghệ gen.
 3  Nghiên cứu viên Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học, kỹ thuật môi trường, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong các phòng thí nghiệm về vi sinh môi trường, sinh học phân tử, có ít nhất 03 công trình công bố quốc tế hoặc sáng chế.
 4  Nghiên cứu viên Phòng Công nghệ ADN ứng dụng  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm tại phòng thí nghiệm về lĩnh vực sinh học phân tử, vi sinh, sinh học thực vật, tuyến trùng học, có ít nhất 03 công trình công bố quốc tế.
 5  Nghiên cứu viên tại Phòng Công nghệ Tảo  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học, Hoá sinh học, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm tại phòng thí nghiệm về giữ giống vi tảo quang tự dưỡng; nuôi trồng tảo, tách chiết và đánh giá tác dụng sinh học của các hợp chất thứ cấp từ tảo; có ít nhất 03 công trình công bố quốc tế.
 6  Nghiên cứu viên tại Trung tâm Giám định ADN  V.05.01.03  01  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm tại phòng thí nghiệm về lĩnh vực giám định ADN, có ít nhất 01 công trình công bố quốc tế, có chứng chỉ giám định pháp y.

 

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 nghiên cứu viên.
4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

II/. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm 02 bộ hồ sơ như sau:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập tiến sĩ, thạc sĩ, đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo qui định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
7. Giấy xác nhận kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ;
8. 01 ảnh 4 x 6 (để làm thẻ dự tuyển).

III/. Lệ phí dự thi: 500.000 đ/ người (theo TT số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

IV/. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính).

V/. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Quản lý tổng hợp, nhà A10 Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.