Mã đề tài :

Thể loại: Nhiệm vụ HTQT cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Linh

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 170 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 20 Tháng 1 2015