Mã đề tài :

Thể loại: Nhiệm vụ HTQT cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Võ Hoài Bắc

Thời gian thực hiện : 9/2013-9/2016

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 252.432 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 20 Tháng 1 2015