Mã đề tài :

Thể loại: Nhiệm vụ HTQT cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Đồng Văn Quyền

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh phân tử

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2306.37 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 20 Tháng 1 2015