Mã đề tài : ICGEB/CRP/ VIE11-02 (Italy)

Thể loại: Nhiệm vụ HTQT cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Hòa

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Miễn dịch học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 40.500EUR Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 20 Tháng 1 2015