Mã đề tài : VAST.HTQT.NGA.03/13-14

Thể loại: Nhiệm vụ HTQT cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Diệu Thúy

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ gen động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 200 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 20 Tháng 1 2015