Mã đề tài : VASTSXTN.02/13-14

Thể loại: Dự án SXTN cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Văn Thu

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Sinh học tế bào sinh sản

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 600 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015