Mã đề tài :

Thể loại: Đề tài đặt hàng của các hội đồng nghành cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đình Bính

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Di truyền vi sinh vật

Cơ quan chủ trì : Phối hợp với các Viện, nhóm nghiên cứu về VSV trực thuộc VAST để thành lập Danh mục VSV điện tử (E-VAST Catalogue of Microorganisms) và ấn phẩm danh mục Vi sinh vật của VAST

Tổng kinh phí : 2470 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015