Mã đề tài : VAST.ĐLT.03/13-14

Thể loại: Đề tài độc lập trẻ cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Kiều Thị Quỳnh Hoa

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Cơ quan chủ trì : Viện Công nghệ sinh học

Tổng kinh phí : 300 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 06 Tháng 1 2015