Mã đề tài : VAST.ĐLT.11/14-15

Thể loại: Đề tài độc lập trẻ cấpVAST

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Minh Hiền

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tảo

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 500 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ ba, 06 Tháng 1 2015