Mã đề tài : Institute of Animal Physiology and Genetics, The Czech Academy of Sciences

Thể loại: CÁC ĐỀ TÀI KHÁC (CẤP VIỆN HLKHCN TRỞ LÊN)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Linh

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 170 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015