Mã đề tài :

Thể loại: CÁC ĐỀ TÀI KHÁC (CẤP VIỆN HLKHCN TRỞ LÊN)

Chủ nhiệm đề tài: Võ Hoài Bắc

Thời gian thực hiện : 2013-2016

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 252.43 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015