Mã đề tài : Quỹ IFS Thụy Điển

Thể loại: CÁC ĐỀ TÀI KHÁC (CẤP VIỆN HLKHCN TRỞ LÊN)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mai Phương

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 10000 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015