Mã đề tài : ICGEB/CRP/ VIE11-02:

Thể loại: CÁC ĐỀ TÀI KHÁC (CẤP VIỆN HLKHCN TRỞ LÊN)

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Hòa

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Miễn dịch học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1079.3 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015