Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Vật liệu sinh học

Cơ quan chủ trì : Viện Khoa học năng lượng

Tổng kinh phí : 1202 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu

Chi tiết

(Chương trình Trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT đến năm 2020)

Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015