Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian thực hiện : 2013-2016

Đơn vị thực hiện : Phòng Di truyền tế bào thực vật

Cơ quan chủ trì : Viện Nghiên cứu Ngô

Tổng kinh phí : 1200 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015