Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Văn Thiết

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 935 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015