Mã đề tài : KC. 04.DA02/11-15

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: Trương Nam Hải

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Kỹ thuật di truyền

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1449.1 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015