Mã đề tài : Cấp Sở KHCN HN 01C-06/02-2012-2

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Bình

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Vật liệu sinh học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1200 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015