Mã đề tài : Cấp sở KHCN HN 01C-06/01-2013-2

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: Đồng Văn Quyền

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh phân tử

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1200 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015