Mã đề tài : Cấp sở KHCN HN

Thể loại: ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Huấn

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1500 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015