Mã đề tài : "Bộ Công thương CT chế biến"

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Thiết

Thời gian thực hiện : 2011-2012

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1360 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015