Mã đề tài : Bộ Công thương CT chế biến

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Diễm Hồng

Thời gian thực hiện : 2013-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tảo

Cơ quan chủ trì : Viện Công nghệ sinh học

Tổng kinh phí : 1750 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015