Mã đề tài : Bộ công thương CT Chế biến

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Chí Thuận

Thời gian thực hiện : 2012 - 2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì : Viện Nghiên cứu NTTS 3

Tổng kinh phí : 363 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015