Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Tuyên

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Cơ quan chủ trì : Bộ Công thương CT Hóa dược

Tổng kinh phí : 2380 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015