Mã đề tài : 106-YS.06-2013.23

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Minh Hiền

Thời gian thực hiện : 2014-2016

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tảo

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 101 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015