Mã đề tài : 106-NN.02-2013.57

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Lý Thị Bích Thuỷ

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Miễn dịch học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 900 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015