Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Quyền Đình Thi

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 970 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015