Mã đề tài : 106.06-2012.05

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Hòa

Thời gian thực hiện : 2013-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Miễn dịch học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1100 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015